Activitats curriculars

Desenvolupem les  habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà del  llenguatge: corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic. Iniciem i progressem en  el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. Promovem la participació activa en les converses de classe i la utilització del llenguatge comprensiu i expressiu per a les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar, escoltar els altres i respectar els torns de paraula. LA COMUNICACIÓ ÉS UN DRET DE TOTA PERSONA!, i  com escola volem garantir aquest dret en els nostres alumnes. Potenciem les seves vocalitzacions, la seva mirada, el seu gest… 

En el cas que encara hi hagi una diferencia significativa entre el seu nivell de comprensió i el seu nivell d’expressió caldrà plantejar-nos altres estratègies, com són els SISTEMES ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ. (SAAC)

Inclou les àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural. Té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu,per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. És la manera més directa d’apropar als alumnes al món real. Permet interpretar, analitzar, valorar, observar i conèixer el seu entorn. També, aquest àmbit inclou el treball de la salut, l’equilibri personal i la ciutadania, a partir dels quals fomentem la consciència de l’alimentació saludable, l’esport,  l’aprenentatge emocional i els hàbits de convivència. 

Promovem l’adquisició dels coneixements, habilitats, valors i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de la vida. Duem a terme activitats mitjançant els nostres alumnes prenen consciència del seu cos, resolen situacions motrius, es  comuniquen a través de l’expressió corporal, participen en jocs actius i cooperatius, i vetllem perquè facin un bon ús del temps de lleure. L’entorn de la nostra escola afavoreix que els alumnes gaudeixin de l’exercici en un entorn priviligiat.

L’ús de les Tic és imprescindible per donar suport als aprenentatges dels nostres alumnes i el considerem  un aprenentatge transversal. Permet donar accés a la informació i utilitzar diferents eines i estratègies per analitzar-la, establir relacions, sintetitzar-la o compartir-la. Les noves tecnologies permeten una millor comunicació interpersonal i col·laboració en les activitats, per tant, és una eina  molt rellevant per establir la comunicació.

Està relacionat amb valors i actituds personals. Són aprenentatges transversals que potencien  un seguit de valors com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix i l’autoestima, el control emocional, la capacitat d’escollir, d’imaginar i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades i de treballar en equip. Tots aquests aspectes estan presents en el desenvolupament de l’escola i en les activitats que plantegem dia a dia.

Les sessions d’intervenció logopèdica es realitzen individualment, en petit grup i a l’aula amb una periodicitat  mitja de dues o tres sessions setmanals. La nostra feina consisteix a treballar diferents aspectes de l’àrea de comunicació i llenguatge, adaptant-nos a les necessitats específiques de cada alumne/a. A més de vetllar pel desenvolupament de tots els aspectes relatius a l’adquisició i utilització del llenguatge ja sigui oral, augmentatiu i/o alternatiu. ens ocupem també de millorar a nivell de pràxies i teràpia miofuncional aspectes com la fonació, la respiració i la deglució.

Són subjectes d’atenció logopèdica tots els alumnes dins l’etapa d’escolaritat obligatòria que presenten trastorns de la parla, llenguatge i/o comunicació i disfàgia.

Aquest treball multidisciplinari es duu a terme en estreta coordinació amb la mestra, educadors i altres professionals que treballen amb l’alumne dins i fora de l’escola.

Les noves tecnologies,  a través dels diferents dispositius ens serviran com a recurs educatiu, per a poder continuar desenvolupant algunes de les aplicacions pròpies d’aquests tipus de recurs,  treballant de forma cooperativa, fomentant així la participació de tot l’alumnat i el treball de conceptes de manera individual.

Va dirigit als alumnes que tenen dificultats importants en la seva relació amb els altres i amb l’entorn. (TEA) Aquests alumnes no tenen o tenen molt poca iniciativa de comunicació i mostren dificultats en la comprensió del llenguatge. Els hi costa establir una interacció amb els  companys i expressar les seves emocions i la seva afectivitat. Els costa reaccionar a les ordres, instruccions, tenen dificultats per establir el contacte visual, l’expressió facial és pobre, i els intents comunicatius son gestuals i es generen a partir de les seves necessitats bàsiques (gana, set,..).

En funció de les capacitats, habilitats i necessitats de cada alumne, en estreta col·laboració amb la família, es valorarà la necessitat de complementar programes d’intervenció específics enfocats a l’adquisició de funcions bàsiques de comunicació i el desenvolupament del llenguatge basats en sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC) o un altre sistema de comunicació (PEC’s) sempre i quan sigui funcional i significatiu pel alumne.

Va adreçat a alumnes amb pocs coneixements de l’entorn i amb importants dificultats de comunicació i llenguatge a causa del baix nivell cognitiu i/o d’un entorn poc estimulador (manifesten intencions comunicatives amb el gest o lingüísticament amb una o dues paraules, sent les seves produccions molt simples) i a alumnes que s’expressen amb frases de al menys 3 paraules però amb pocs elements morfosintàctics. El pla de treball amb aquests alumnes, es centrarà en facilitar el desenvolupament cognitiu i comunicatiu mitjançant la planificació d’actuacions que facilitin l’accés a les seves  experiències, respectant el ritme i l’estil d’aprenentatge, utilitzant el llenguatge, a través de les rutines i de les activitats plantejades, creant entorns que els puguin ajudar a verbalitzar les seves vivències.

Va dirigit als alumnes que mostren un estructuració de llenguatge força correcta, o bé amb un retard, respecte dels seus companys, amb errors en el nivell del sistema fonològic que fan que la seva parla sigui poc intel·ligible. Les noves tecnologies ens serviran com a recurs educatiu, per a poder continuar desenvolupar algunes de les aplicacions pròpies d’aquests tipus de recurs, podent  afavorir l’organització del sistema fonològic partint de l’estimulació de l’atenció auditiva i de la pràctica articulatòria.

Les activitats es realitzen a nivell d’aula a través de jocs de llenguatge, a nivell de petit grup a través de contes logopèdics i a nivell individual centrant-nos en una pràctica més articulatòria i en l’estimulació auditiva. Per altra banda treballem a nivell de pràxies i teràpia miofuncional per tal de millorar la fonació, la respiració, la deglució, i l’alimentació.

Va adreçat a alumnes amb dificultats per intercanviar la informació amb els altres, dificultant la transmissió del què es vol explicar. Aquesta situació es dona en diferents moments al llarg  de la jornada. Ens ajudarà a experimentar les diverses funcions del llenguatge i avançar en la participació col·lectiva de comunicació i de la narració, facilitant diferents usos del llenguatge: incorporació d’habilitats pròpies per facilitar el domini de la situació, reconeixement de problemes, manifestació de sentiments, justificació, dubtes, domini del pensament, imaginació de situacions, explicació de contes, ampliació de coneixements,…. , observant-se en les activitats de BIBLIOTECA DE CONTES, APRENEM I JUGUEM  AMB ELS CONTES, EL CONTE AMB VALORS, JOCS D’EXPRESSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA …

Va adreçat a alumnes amb dificultats en la deglució. En primer lloc es faran unes observacions generals, una exploració funcional i l’anàlisi de les fases que intervenen en la deglució: ORAL-FARÍNGEA-ESOFÀGICA. També farem una anàlisi dels refluxos i quina és la seva millor manera d’alimentar-se.

El nostres objectius prioritaris són:

 • Reduir el risc d’aspiració
 • Optimitzar la  hidratació i la nutrició.
 • Modificar la consistència dels aliments
 • Modificar la postura i les maniobres de deglució
 • Administrar els suplements adients.

Va dirigit a tots els nostres alumnes. L’ordinador els permet un ampli ventall de possibilitats, tant educatives com de lleure. En pocs anys s’han dissenyat i creat programes molt específics per a nens de diferents capacitats tant motrius com intel·lectuals. Alguns permeten relacionar causa i efecte amb sons i imatges suggeridores, altres aprendre conceptes bàsics, altres utilitzar l’ordinador com una eina per comunicar-se.

En qualsevol cas cal analitzar i triar el suport que permet l’accés de l’ordinador d’una manera ràpida i eficaç, això no només implica examinar quina part del cos pot ser la més adequada (mà, cap, peu…) si no també quin és el suport físic més adequat: braç articulat, tobii, commutadors, joystic…

L’ensenyament de les matemàtiques té la finalitat de desenvolupar la capacitat de raonament i la facultat d’abstracció. Emprant conceptes, eines i estratègies matemàtiques que aplicats en diferents contextos de la realitat, han de possibilitar la comprensió dels conceptes i el seu domini competencial per resoldre situacions i problemes. Les noves tecnologies i les TIC son unes bones eines per donar suport a l’aprenentatge matemàtic.

L’educació artística té com objectiu desenvolupar les competències perceptives i d’expressió que permetin als alumnes  comprendre el seu entorn i adquirir eines per comunicar-se amb els diferents llenguatges de les arts. Com per exemple el visual, el corporal o el musical.  L’alumne aprèn a percebre, a produir i a comprendre. Es potencia la imaginació i la creativitat utilitzant diferent tipus de material i d’eines plàstiques i artístiques.

Aquest àmbit és imprescindible per aprendre a conviure i respectar els altres. Vetllem perquè els alumnes desenvolupin actituds i hàbits de  conducta que contribueixin a una bona convivència i clima a l’escola. La llibertat, la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat, són els principis que considerem més rellevants.

És un àmbit implicit en tots els aprenentatges que duem a terme. La capacitat d’adaptar-se a noves situacions i nous contextos és important per al desenvolupament de l’infant. Aquests aprenentatges seran la base dels coneixements futurs. El nostre objectius és que els alumnes adquireixin el gust per aprendre i evolucionin en el seu procés d’assoliment de coneixement.

Les sessions d’intervenció fisioterapèutica es realitzen individualment, en petit grup i en grup- aula amb una periodicitat  mitja de dues o tres sessions setmanals.

La nostra feina consisteix a treballar diferents aspectes del desenvolupament psicomotriu dels nens i nenes de l’escola, a més de realitzar un treball de control de la postura a l’aula i habilitació dels espais i materials per donar suport a les activitats curriculars.

Això es concreta en:

 • Valorar les necessitats de treball motriu de tots aquells alumnes nous; programar la seva atenció i coordinar-se amb la família per tal de realitzar una bona història clínica.
 • Elaborar i dur a terme programes de recuperació i/o habilitació física específica individual que necessiti cada alumne, amb la finalitat d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves possibilitats motrius per millorar la seva qualitat de vida i aconseguir un aprenentatge més normalitzat.
 • Valorar el tipus i grau d’especificitat de les necessitats educatives dels alumnes amb discapacitats motrius, indicant les modificacions necessàries a realitzar en el seu entorn físic i en el mobiliari.
 • Informar i coordinar-se amb el mestre tutor i amb altres especialistes per tal que coneguin els objectius proposats des de l’àrea de fisioteràpia, donant, si és necessari, pautes de control motor i maneig.
 • Coordinar-se amb professionals externs (metges, terapeutes,…) per crear programes conjunts d’atenció a l’alumne.
 • Coordinar-se amb la família per tal de seguir a casa programes de recolzament per millorar l’autonomia de l’infant.

Activitats

Musicoteràpia

Consisteix en l'ús de la música i/o el seus elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia).

  Consisteix en l'ús de la música i/o el seus elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia). Aquesta activitat la realitza una musicoterapeuta amb l’objectiu de promoure la comunicació, les relacions, l'aprenentatge, el moviment, l'expressió, l'organització… amb la intenció de motivar els alumnes a satisfer llurs necessitats físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives.

Biblioteca de contes

L’enfocament d’aquesta activitat pretén que els nostres alumnes aprenguin junts.

  També busquem que comparteixin diferents jocs per tal d’estimular la producció oral, la creativitat i la comunicació no verbal (l’expressió facial, la mímica facial,...) i verbal a través dels diferents contes. Té una metodologia pràctica - vivencial, tracta de generar un espai de fantasia en el que l’alumne mitjançant el conte arriba a formar part d’ell. En aquests tallers es treballa el llenguatge oral, (acompanyat de la llengua de signes), llenguatge escrit, la comprensió amb el suport visual d’imatges, posant especial èmfasi al gest i la mímica, potenciant la lectura global.

Treball multisensorial

Permet desenvolupar un ventall ampli de capacitats que inclouen diverses maneres de treballar.

  Com ara l'’estimulació somàtica, vibratòria, vestibular, tàctil i hàptica, així com aspectes de comunicació i llenguatge:
  · Afavoreix en els alumnes la percepció, la globalitat de la persona, la integració dels estímuls i li ofereix l’oportunitat de manipular, explorar i interactuar amb l’objecte.
  · Facilita la interacció del nen amb el seu voltant més immediat. Fomenta la relació interpersonal a través d’un clima càlid i acollidor que potencia el vincle afectiu entre la mestra i el nen i el motiva a interactuar amb el seu entorn.
  A part de la vessant terapèutica el treball multisensorial ofereix a l’alumne un espai lúdic, en el que el nen és capaç de gaudir i d’expressar emocions.

Expressió musical

A través d’aquesta activitat, desenvolupem diferents aprenentatges sensorials.

  També la propiocepció corporal, respectant el ritme de treball i la personalitat dels alumnes. Amb la introducció de la música, afavoreix que els nostres alumnes gaudeixin i experimentin amb ella a partir dels seus interessos, guiant-los cap als aprenentatges planificats en les diferents àrees. Explorem les capacitats personals a partir del el treball corporal lligat a la cançó, el ritme, les audicions, les tècniques d’expressió i la relaxació corporal. Amb aquests aprenentatges es reforça la memorització sensorial a curt i llarg termini, la pronunciació i l’entonació, la consciència corporal, l’educació emocional, nou vocabulari, valors…

Joguines adaptades

L’activitat constarà de jocs adaptats a les necessitats específiques dels alumnes.

  Cada dia es presentaran uns jocs diferents (que s’aniran repetint en el temps), accionats per commutadors, jocs tradicionals i jocs sensorials.

Educació Física

L’àrea d’educació física contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques.

  Essencialment a la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del propi cos i l’espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l’activitat física per preservar la salut. Tanmateix contribueix a enfortir l’autoestima, augmentar la confiança en les seves capacitats i competències i afavorir el procés de sociabilització a través del esports i activitats motrius. La psicomotricitat a la nostra escola té un paper molt important, potenciant el desenvolupament integral dels nostres alumnes, treballant el moviment no només a nivell motriu sinó també a nivell cognitiu, comunicatiu (o de llenguatge) i afectiu. Pensem que a través del joc lliure l’infant es relaciona jugant, aprèn jugant... en definitiva, ho fa gairebé tot jugant. L’excusa per treballar la psicomotricitat a aquestes edats és a través del joc i és important tenir en compte que en les sessions de psicomotricitat el joc hi serà present. Els infants creixen i aprenen, entre d’altres coses, a través del moviment i de la relació amb els altres.

Psicomotricitat

Té un paper molt important, potenciant el desenvolupament integral dels alumnes.

  Tot treballant el moviment no només a nivell motriu sinó també a nivell cognitiu, comunicatiu (o de llenguatge) i afectiu. Pensem que a través del joc lliure l’infant es relaciona jugant, aprèn jugant... en definitiva, ho fa gairebé tot jugant. L’excusa per treballar la psicomotricitat a aquestes edats és a través del joc i és important tenir en compte que en les sessions de psicomotricitat el joc hi serà present. Els infants creixen i aprenen, entre d’altres coses, a través del moviment i de la relació amb els altres.

Activitis

L’activitat consistirà en treballar amb els alumnes accions bàsiques de la vida diària.

  Es realitzen dins de l’horari funcional, per millorar per una banda el seu repertori motriu i funcional, i el seu bagatge sensorial. Tot això encaminat a facilitar el desenvolupament de l’autonomia personal.

Hort

Aquest espai aporta als alumnes un enorme potencial on es desenvolupen experiències.

  Aquesta activitat ens permet el treball dintre de l’àrea curricular de la majoria d’assignatures (coneixement del medi, llengua, educació artística, matemàtiques…)

Robòtica

Les abelles robot (bee bots) són un recurs educatiu molt emergent a la nostra escola.

  El CRP ens va proposar treballar amb aquest eina motivadora i senzilla. Es treballa per accedir als continguts curriculars de manera diferent, superar reptes posant en pràctica conceptes i habilitats cognitives relacionades amb les diferents àrees curriculars, iniciar-se en els llenguatges de programació de manera natural i lúdica i despertar la curiositat pel món dels robots. Un altre recurs que fem servir és el SCRATCH JUNIOR, programant petites històries de forma creativa.

Noves tecnologies

Les noves tecnologies estan immerses en la nostra societat i són un element indispensable.

  Ja que afavoreixen l’aprenentatge i autonomia dels nostres alumnes. L’escola disposa de:
  · Dues pissarres digitals (PDI).
  · Cinc tauletes tàctils (iOS i Android)
  · Ordinadors a totes les aules.
  · Programa Tobii. Comunicador amb la mirada.

Piscina i TA

Activitat realitzada a les piscines de Can Caralleu, a través del programa “Ja nedo”.

  Aquesta activitat la realitzen els monitors de la piscina i les fisioterapeutes de l’escola. Aquest curs l’activitat es farà dimecres matí i dimecres tarda, amb la finalitat de poder reduir ràtios i poder donar una millor atenció a l’aigua als nostres alumnes.

TAA

L'activitat es realitza a la mateixa escola un cop per setmana en petits grups.

  Hi participen diferents professionals: tècnic en TAA, mestres, logopedes i fisioterapeutes. La teràpia assistida amb gossos, és un programa dissenyat per promoure millores en el funcionament físic, social, educacional, emocional i/o cognitiu de la persona.

Pàdel

Els alumnes realitzen una activitat de Pàdel al club esportiu VallParc.

  Hi participen les mestres i la fisioterapeuta. Amb aquesta activitat es pretén millorar la qualitat de vida, afavorir i estimular el desenvolupament global, potenciant les seves capacitats , habilitats, cooperació, la cohesió, tolerància a la frustració i la autonomia.